Pokračování Karet duše je tady! Jen pro připomenutí: abyste nalezli tu svou, sečtěte si všechna čísla ve svém datu narození, dokud nedostanete jednomístné číslo (např. Albert Einstein *14. 3. 1879: 1+4+3+1+8+7+9=33, 3+3=6). A to si vyhledejte v následujícím seznamu:

Číslo 6. – Milenci

Milenci - Karta duše

Základní téma: Vztahy a volba

Milenci jsou ztělesněním spojení hlavy a srdce, citu a intelektu, nás a Vesmíru, vnitřního muže a ženy, černé a bílé plochy v symbolu jin a jang. Život těchto bytostí bývá poznamenán zápasem protikladných sil a emocí uvnitř nich samých, například mezi touhou po svobodě a po vytvoření si pouta k někomu, obvykle také mezi tím, po čem touží Srdce a po čem hlava. Často mají pocit, že musí zvolit jedno či druhé, ale ve skutečnosti je jejich úkolem překlenout tyto rozdíly a najít pravdu, která se za nimi skrývá. Mají v sobě vytvořit harmonické prostředí, kde svářící se síly budou přijaty, vyváženy a rozpoznány jako to, co doopravdy jsou: pouze dvě strany téže mince. A tou mincí je Láska.

Milenci, kteří plně přijali svou sílu a naplnili svůj potenciál, v sobě mají hluboký mír, pochopení a lásku. Svou svobodnou vůli uplatňují v každém okamžiku, při každém rozhodnutí, a berou za ně plnou zodpovědnost. Nevyhýbají se složitým volbám, jsou to lidé s otevřenou myslí, neposuzující, nic pro ně není černo-bílé, mají výbornou schopnost vzít si to nejlepší z vícero možností či přístupů a vytvořit si perfektně vyvážený život. Vztahy jsou pro ně zcela zásadní – skrze ně hledají Jednotu a jejich partneři bývají jejich největší učitelé, neboť svým postojem k nim Milencům zrcadlí jejich vlastní přístup k sobě sama a nakolik si sebe cení. Ještě více než ostatní typy, Milenci potřebují vztahy, aby mohli pochopit sami sebe a růst. Tento fakt jim přináší další důležitou lekci, a sice lekci osobní nezávislosti. Jejich potřeba vztahů totiž může vést k vytváření nezdravých pout k druhým a náchylnosti nechat sebou manipulovat, hlavně vytvářením pocitu viny. Naplnění Milenci ale svou vnitřní svobodu a nezávislost dokáží klást na první místo a nikdy neztrácí ze zřetele sebe sama a po čem oni autenticky touží (místo, aby se snažili jen přizpůsobit a vyhovět). Jsou to bytosti, které kolem sebe přirozeně šíří klid a pohodu, dokáží nalézt kompromis, který je výhrou pro všechny, mají dar urovnávat hádky a spory a navracet harmonii. Mohou být nesmírně citliví, s bohatým emočním životem, a když se pro někoho či něco rozhodnout, jejich závazek a oddání se je naprosté.

Milenci jsou tu proto, aby sjednocovali, aby nejprve v sobě dokázali najít jednotu protikladů, a tu pak přenesli i do svého vnějšího světa a vedli k ní druhé svým příkladem. Když pochopí, že všechno je Láska, rozhodování se pro ně stane mnohem snazší a jejich volby budou odrážet nejhlubší pravdu o tomto světě. Cítí se nejšťastněji, když mohou přivádět lidi k sobě a vytvářet kolem sebe harmonii. Jejich touha po nalezení Jednoty je pravděpodobně bude směrovat k povoláním, která jsou naopak poznamenaná omezeným, jednostranným přístupem, jako například věda, business nebo média, aby se naučili integrovat i opačný úhel pohledu. Soutěživé prostředí jim ale nikdy nebude dělat dobře, jsou týmoví hráči a spolupráce je pro ně na prvním místě.

Milenci, kteří ještě svou sílu nepřijali, mohou mít problém s navazováním vztahů (velké zábrany), případně je trápí závislost na partnerovi či blízkých a neumí být sami. Mohou mít také hrůzu z rozchodů a opuštění a jsou schopni velkého sebezapření jen, aby si vztah udrželi. Opačným vztahovým extrémem je pak sklon k přelétavosti, nevěře, nedostatek zdravé vybíravosti nebo manipulaci s druhými. Nepřijetí se projevuje také na jejich volbách: buď jsou vyloženě špatné, unáhlené, nevyvážené, nebo jsou chronicky nerozhodní. Častými jsou pocity viny kvůli pochybám o vlastních rozhodnutích a činech a zda jimi nezpůsobili někde rozkol. A v neposlední řadě je to neschopnost nalézt jednotu uvnitř sebe sama, tedy: rozpolcenost, příklon k extrémům (buď k černé nebo k bílé), vnitřní konflikt.

Pokud se Milenci dostanou do takto negativního stavu, je třeba začít situaci hodnotit z obou stran, případně hledat úhel pohledu, který by vyvážil ten, který je teď trápí. Pomůže jim udělat krok zpátky a vždycky začít vytvořením klidu uvnitř, pravdu naleznou uprostřed a za tím, co vnímají jako rozpor.

Učitel (skrytý faktor): Ďábel

Tato doplňující karta představuje obvyklého učitele v životě Milenců, tedy faktory, které jim vytvářejí zkoušky, výzvy a lekce.

Ďábel je energií závislosti, povrchnosti a volby raději ignorovat pravdu jen, abychom si udrželi náš zdánlivý komfort. Milenci si musí dávat pozor na své sklony být majetničtí (především v otázce vztahů), na manipulaci, a na popírání problémů z touhy zachovat „klid“ v dané situaci. Jejich velkou lekcí je naučit se překonat strach z konfliktů a pochyby o svých rozhodnutích a odvážně čelit věcem tak, jak jsou, nesnažit se nic skrývat ani dělat to jiné, než to je. Pokud mají vytvářet jednotu, musí se naučit přijmout i to temné, bolestné a ošklivé – v sobě, v druhých a v životě.

Číslo 7. – Vůz

Vůz - Karta duše

Základní téma: Mistrovství skrze změnu

Vůz je ztělesněním toho, když se mysl a Srdce, tělo a Duch spojí za účelem dosažení cíle. K tomu, aby toto spojení mohlo vzniknout a být harmonické, je ovšem třeba uplatnit kontrolu – především nad sebou sama, ale také nad svým strachem a jinými instinkty, které nejsou nutně v daný okamžik užitečné. Energie a odhodlání, které mají tito lidé k dispozici je obrovské, a když upřou všechny své síly k tomu, co si přejí, čeká je triumf.

Typ Vůz, který plně přijal svou sílu a naplnil svůj potenciál, je nesmírně silná osobnost, sebevědomá, optimistická a plná víry ve své schopnosti. Jsou to lidé, kteří věci zvládají s přehledem a šarmem – a ano, často bývají velmi okouzlující. Ještě více než ostatní typy ve svém životě potřebují mít nasměrování a vizi, jinak se jejich dynamická síla může obrátit proti nim. Mají rádi výzvy a když se jim někdo odváží říct „na to nemáš“, je to pro ně automaticky podnět k tomu dokázat jim, že se mýlí. Nebojí se riskovat, protože vědí, že se mohou spolehnout sami na sebe a svou schopnost udržet si kontrolu nad vším, co se odehrává. Jsou to lidé v pohybu, neposední a aktivní, kteří stále něco vymýšlejí a plánují. Na druhou stranu ale mají ve většině případů silně vyvinutou intuici a schopnost vcítění se a soucítění s ostatními. Díky tomu má řada z nich i větší či menší dar léčit. Emoce ostatních a atmosféru v místě, kde jsou, do sebe mohou nasávat jako houba, což je často nutí k tomu obrnit se vůči svému okolí a nasazovat si masku někoho mnohem otrlejšího a méně citlivého. To ale není přístup, který jim bude k užitku. Typ Vůz se musí naučit nedávat své intenzivní city k ledu a oddělovat je od zbytku života (hlavně pracovního), jak k tomu mívají sklony. Naopak, jejich síla pramení ze schopnosti vládnout láskyplnou kontrolou – tedy nikoliv kontrolou ega (jež u nich bývá někdy hodně silné), ale Srdce. Nepodmaňovat si svět tolik silou své osobnosti, ale silou svého pochopení a optimismu. Typ Vůz je vždycky „na cestě“ – ta ale nemusí být vůbec vnější, mohou se stejně tak ve svém životě zaměřit na cestu do nitra, být duchovním bojovníkem a jako cíl mít vytyčené poznání Pravdy.

Tento typ se cítí nejlépe, když se posouvají vpřed, zlepšují své schopnosti a mají znatelný úspěch. Jsou to průzkumníci a průkopníci a vítají změny, povolání, kde jsou nuceni sedět celý den za stolem a dělat dokola to samé, je nebude uspokojovat. Potřebují růst a učit se novým věcem, překonávat sami sebe, navíc jsou nezávislí a příliš nemusí „autority“, proto by si měli zvolit práci, která jim bude nabízet příležitosti k rozvíjení těchto jejich silných stránek. Dokáží se opravdu zapálit pro to, čemu věří, a dát do toho všechno. Jak už to tak bývá, někdy si ale vybírají právě takové povolání, které je naopak svou usedlostí k větší akčnosti donutí.

Vůz je tu proto, aby se naučil dosahovat svého, spoutat svou energii a sílu vůle a kontrolovat svůj strach. Život mu bude dávat do cesty spoustu výzev a nečekaných změn, aby jej podpořil v dosažení mistrovství v této oblasti.

Typ Vůz, který ještě svou sílu nepřijal, si může svou zbrklostí a bezohledností koledovat o malér. V opačném případě pak není schopen svou energii zaměřit, je rozptýlený, bez vize a směru, zaseknutý na místě, a neví, jak dosáhnout toho, co si přeje. V extrémních případech nad sebou a svou energií neumí udržet kontrolu a trápí ho vztek, nervozita, stávají se mu nehody a může mít i sklony k agresivitě. Mívá potíže se smířit se změnami, bojí se výzev, nevěří si a vyhýbá se příležitostem ukázat, co v něm je, případně se nechce zcela pustit do uskutečňování své vize, drží se zpátky, podniká věci jen napůl a snaží se „zabránit“ neúspěchu zdlouhavými přípravami a nekonečným přemýšlením.

Pokud se typ Vůz dostane do takto negativního stavu, pomůže mu ujasnit si své priority a cíle a místo velkého plánování se pustit do prvního, sebemenšího kroku, který se nabízí. Také mu prospěje začít testovat své schopnosti a sílu na malých, odvážnějších podnicích, které se postupně mohou rozrůstat. Vůz, který zůstává na místě, trouchnivý – je třeba pohnout se vpřed, byť jenom o malý krok!

Učitel (skrytý faktor): Věž

Tato doplňující karta představuje obvyklého učitele v životě typu Vůz, tedy faktory, které jim vytvářejí zkoušky, výzvy a lekce.

Věž je energie náhlých změn a otřesů, které mají za úkol odstranit naše nezdravé obranné systémy, zlozvyky a struktury, jež nás oddělují od naší vnitřní pravdy a skutečného potenciálu. Lidé typu Vůz se   musí naučit plynout s proudem změn a nevzdorovat jim (s vědomím, že se dějí pro jejich nejvyšší dobro).

Číslo 8. – Síla

Síla - Karta duše

Základní téma: Odvaha a sebedůvěra

Síla je ztělesněním snad toho nejobdivuhodnějšího v lidech: schopnosti vytrvat, nevzdat se a přežít i přes obrovské překážky a úskalí. Lidé typu Síla to nemají v životě právě lehké, obvykle se setkají s alespoň jednou opravdu tvrdou lekcí, která otestuje jejich vnitřní sílu a odvahu. Tyto lekce jsou k nim sesílány právě proto, aby jim pomohly naplnit jejich potenciál a přiměly je postavit se sami za sebe a všechno to dokázat – lze tedy říci, že tyto bytosti tu procházejí vysokou školou života a učí se víc, než mnozí jiní zvládnou za vícero životů.

Síla, která plně přijala svou sílu a naplnila svůj potenciál, je člověk-skála. Ne proto, že by byl z kamene či neměl srdce, naopak, jsou to lidé nesmírně milující a citliví, ale proto, že si prošel tolika těžkými situacemi, že už ho nic nezlomí, nic mu nemůže vzít jeho odhodlání žít naplno. Strach ani emocionální zátěž jej nemůžou odradit. Síla je někdo, kdo se zná natolik dobře a přesně ví, co všechno dokáže ustát, že si zvládá udržet klid a sebejistotu i v okamžicích, z nichž se druzí usilovně snaží vycouvat. Což je další charakteristikou Síly: jen tak z něčeho nevycouvají, nevzdávají se, jsou to tahouni, ti, co projekty, plány a vize donesou za cílovou pásku. Obvykle mají spoustu energie, nebojí se riskovat, jsou kreativní a vášniví a především zcela přirození, až instinktivní ve svém projevu. Tuto živelnou energii získávají tím, že zkrotili své vnitřní zvíře (či démona, chcete-li), v jejich nitru panuje mír a vyváženost, nebojují sami se sebou, není nic, co by v sobě museli potlačovat či krotit. Jak už jsem zmínila, jejich poznání a přijetí sebe sama je úplné. Co je myšleno vnitřním zvířetem? Nejvšeobecněji řečeno se jedná o ego a všechny jeho podoby a projevy, například strach, sebepotlačení, nezdravá touha nebo závislosti (na substancích, lidech i aktivitách). Síla tyto pudy a negativní impulzy dokáže milovat a přijmout a právě to jim odejme jakýkoliv vliv. Zároveň však svoje démony respektuje a nikdy je nepokouší. Má k tomu k dispozici mnoho těžce nabyté moudrosti – tito lidé se mnohokrát spálili, než se dostali tam, kde nyní jsou, a o to víc si své současné situace cení.

Úkol tohoto typu v tomto životě je tedy především uvědomit si a plně zrealizovat svou vnitřní sílu skrze odvážné čelení všem překážkám a spřátelení se s divokou šelmou uvnitř. Cítí se nejvíce ve svém živlu, když mohou dělat věci na plno a vložit do nich celé své srdce, jsou to tak trochu aktivisti, kterým nedělá problém se pro něco vášnivě nadchnout. Navíc bývají velmi inteligentní, s bystrým úsudkem a skvělým odhadem na lidi a situace. Díky svým mnoha životním zkušenostem, u nich hlavně v pozdějším věku převládá klidná a moudrá stránka síly, což je také čas začít se o svou moudrost a poznání dělit s ostatními. Typ Síla se mohou uplatnit v nejrůznějších povoláních, dovedu si je dobře představit v pomáhacích profesích, a to i opravdu náročných jako jsou záchranáři či hasiči. Ale je jich třeba všude, kde se cení odvaha, výdrž a kreativita.

Síla, která ještě svůj potenciál neuskutečnila, může žít ve strachu s vlastních vášní, pudů a tužeb a vyhýbá se jim či je rovnou potlačuje. V opačném případě zase její nižší instinkty a závislosti kontrolují ji. Tito lidé mohou být buďto příliš krotcí, submisivní a neprůbojní, nebo naopak přehnaně troufalí a přeceňující své schopnosti. Neumí své srdce vložit cele do toho, co dělají, chybí jim vytrvalost a kuráž či zájem o cokoliv. Někdy se také pokouší přiškrtit své emoce a popřít svou kreativitu nebo to, co se v nich skutečně odehrává. Celkově je často sužuje strach a pocit, že své problémy nezvládnou, a chybí jim víra v sebe sama. Pokud se dostanou do takto negativního stavu, pomůže jim soustředit se na to, co už dokázali a překonali a čerpat z těchto okamžiků povzbuzení i vizi do budoucnosti. Potřeba se spřátelit se svými stinnými stránkami je u nich obzvlášť silná, touhám a vášním je nutné dát průchod nikoliv tím, že jím dají do rukou opratě, ale tím, že je přetvoří v kreativní energii a zaujetí pro své projekty a cíle.

Učitel (skrytý faktor): Hvězda

Tato doplňující karta představuje obvyklého učitele v životě Síly, tedy faktory, které jim vytvářejí zkoušky, výzvy a lekce.

Hvězda je energií naděje, obnovy (či znovuzrození) a inspirace. Lidé typu Síla jsou na své cestě přes překážky a lekce vedeni právě touto Hvězdou, tedy Vyšším Já, ale především ji musí najít sami v sobě, být zdrojem své vlastní naděje a povzbuzení, uvědomit si, že každý den a každý okamžik je zbrusu nový a otevírá jim příležitost začít znovu a lépe a nikdy se nevzdávat (život jde vždycky dál). Hvězda je rovněž učí pravidelně a důkladně obnovovat své síly a spoléhat se na svou vnitřní pravdu.

Číslo 9. – Poustevník

Poustevník - Karta duše

Základní téma: Introspekce a osobní integrita

Poustevník je ztělesněním cesty do nitra (temnoty) a hledání naší vlastní, zcela autentické a ničím neposkvrněné pravdy a Světla, abychom se pak mohli stát tímto Světlem pro ostatní (Mahátma Gándhí a Matka Tereza byli oba Poustevníci). Tito lidé nemohou jít vyšlapanou a pohodlnou cestou, jejich cesta existuje jen za nimi a před nimi je pláň či skalisko, kde si ji teprve musí sami vyšlapat. Poustevníci nic nedostanou zadarmo, svou moudrost si musí těžce vydobýt osobními zkušenostmi, ne tím, co jim někdo předá – a sami pak pochopí, že i jejich moudrost je nepředatelná, mohou jen svítit, učit svým příkladem, ale doopravdy je každého osobní a duchovní vývoj jen a pouze na nich. Často to, co jiným fungovalo, u nich nefunguje a naopak. Musí si zkrátka najít ten svůj způsob, spoléhat se pouze na sebe a své Světlo. Protože jejich číslem je devítka, končí u nich cyklus Karet duše, oni jsou poslední… co je pak? Nový cyklus, jak jinak. Ale tentokrát na podstatně vyšší úrovni (v některých případech je toto jejich poslední inkarnace ve fyzické podobě).

Poustevník, který plně přijal svou sílu a naplnil svůj potenciál, je moudrý učitel – ovšem učitel, který dává přednost tichu před kázáním a osobnímu příkladu před poučkami. Je to pozorovatel života, který pochopil řadu principů fungování Vesmíru, přijal je, přestal čemukoliv vzdorovat a zosobnil tuto vyšší moudrost. Nepotřebuje se už angažovat (ale samozřejmě může, pokud se pro to rozhodne), nepotřebuje s nikým soutěžit, něco si dokazovat, usilovat o vnější úspěchy, protože chápe, že všechny poklady už má v sobě a vždycky to tak bylo. Na ničem nelpí, je klidný, uvážlivý a bere 100% zodpovědnost za všechny své činy i myšlenky. Introspekce je jeho doménou, nebojí se prozkoumávat temná zákoutí svého nitra a posvítit si na všechno, co se tam ukrývá. Konec konců, on je „jen“ tím pozorovatelem, tím, kdo si je toho všeho vědom, nikoliv stíny samými.

Poustevníci jsou lidé se smyslem pro detail a velkým darem vhledu, jejich dobrý úsudek a rozvážnost jsou pověstné. Udržet si osobní integritu je jejich velkou lekcí. Často to znamená, že se musí rozejít s konvencemi a očekáváními, aby mohli zůstat věrní sami sobě. Jsou to rovněž bytosti napojené a je pro ně zcela zásadní, aby se nechali vést svým Vyšším Já, věřili znamením a komunikaci, která mezi nimi probíhá a následovali tyto rady – to znamená aktivně konali, tak, jak cítí, že mají. Vůbec to nemusí být lidé žijící v ústraní a izolaci, naopak, jejich úkolem je ukázat sebe a své Světlo světu. Navíc mívají často přirozenou autoritu a vůdčí sklony a lidé je automaticky respektují, což je samo o sobě staví do centra pozornosti (na druhou stranu se také mohou svému vůdčímu potenciálu bránit, což jim pouze způsobí nepříjemné okamžiky – je třeba, aby se postavili do role, která jim náleží). Poustevníci jsou ze všech typů nejméně snadno zařaditelní co se týče ideálního povolání, uplatní se všude, kde je jejich klidná autorita a moudrost třeba, za předpokladu, že se nebudou bát přijmout zodpovědnost, která z takové pozice plyne, a udrží v harmonii svou tendenci vytvářet si vysoké nároky.

Poustevník, který ještě svou sílu nepřijal, se často dostává do pozice odpadlíka a samotáře, který rezignoval na aktivní život a zahořkl či se stal apatickým, případně podlehl nostalgii a nezralému fantazírování. Může mít hrůzu ze stárnutí nebo je naopak předčasně zestárlý, zejména svým přístupem k životu, prudérností a uzavřenou myslí. V jiném případě zase může vyhledávat pozornost a společnost přehnaným způsobem, chovat se okázale a nerozvážně. Někteří Poustevníci zase jen následují dav a přizpůsobují se místo toho, aby se vydali svou vlastní cestou. V extrémních případech pak nemohou nalézt své vlastní Světlo (naději, moudrost, pochopení) a bloudí mezi stíny ze svého nitra, což může vést k pocitům beznaděje a úzkosti.

Pokud se dostanou do takto negativního stavu, pomůže jim posvítit si na to, čeho se bojí a co v sobě potlačují. Posvítit si znamená nejen nezaujatě se na to podívat, ale hlavně to přijmout jako ztracený aspekt sebe sama, který se chce navrátit domů a být začleněn a uznán, což vede také k tomu, že jim přestane způsobovat potíže. Najít víru v sebe sama (a své Vyšší Já) je pro ně klíčové, jejich Světlo je provede naprosto vším, musí se ale rozhodnout zářit ať to stojí cokoliv.

Učitel (skrytý faktor): Měsíc

Tato doplňující karta představuje obvyklého učitele v životě Poustevníků, tedy faktory, které jim vytvářejí zkoušky, výzvy a lekce.

Měsíc je energie iluzí, zmatku, nestability a sebeobelhávání. Učí tedy Poustevníky hledat a nacházet pravdu a hlavně věřit sami sobě, ať už se kolem nich děje cokoliv. Měsíc jim klade otázky jako: co je skutečné a co si jen představuješ? Reaguješ na tuto situaci opodstatněně a vhodně, nebo si do ní jen projektuješ něco z minulosti? Poustevníci se musí naučit čelit strachu skrze upřímnost a bdělou pozornost, a vracet se k těmto technikám stále znovu a znovu, dokud se jim nepodaří udělat krok vpřed.

*************

 VYSVĚTLENÍ ČÍSEL 1-5 NALEZNETE ZDE.

*A teď by mě moc zajímalo:* Co říkáte na tu vaši Kartu duše, sedí na vás její charakteristika, našli jste se – nebo jste měli pocit, že vám nic neříká? Jaký vhled vám přišel obzvlášť zajímavý nebo užitečný? A především: jaký jeden krok byste nyní mohli udělat k tomu, abyste se přiblížili naplnění tohoto vašeho potenciálu, co byste třeba mohli začít dělat jinak nebo jak byste mohli svůj dar prakticky použít ve své současné situaci?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo doplnění, neváhejte mi je poslat, jsem tady pro vás. Můžete je napsat do komentářů nebo mi poslat zprávu. Těším se na vás!

Ve svém obchůdku nyní nově nabízím také Elixír poslání, jehož součástí je detailní profil duše, můžete si o něm víc přečíst ZDE.

S láskou,

Anna

P.S.: Už jste vyzkoušeli můj online výklad Poselství čaker?